Journal

ความชุกชุม และพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (ISSN: 0858396x)
19
1
23-40
ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,12 พ.ย. 2013 - 12 พ.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ชนิดเหยื่อของหมาใน ในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 พ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2014