Conference

Article
ชนิดสัตว์จากรายการอาหารป่าในภัตตาคารไทยบางแห่ง
Conference
การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
17 ธันวาคม 2010
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302552 ชื่อวิชา Wildlife Propagation Techniques,2 ก.ย. 2013 - 2 ก.ย. 2013
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการจัดสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย,16 ธ.ค. 2010 - 16 ธ.ค. 2010