โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

การจัดการเรียนการสอนการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินหลักสูตรการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการศึกษาการสอนคณิตศาสตร์การสอนดนตรีไทยการสอนแบบ 4 MATการสอนปฐมวัยการสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษการสอนวิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ศึกษาการสอนสังคมศึกษาการอ่านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวเกษตรและสิ่งแวดล้อม,การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมความบกพร่องทางการเรียนรู้ความพึงพอใจคหกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์คําสําคัญ: ผลของการใช้/ แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ วิชาพลศึกษาคิดวิเคราะห์งานทะเบียนจิตวิทยาจิตวิทยาการศึกษาชุดการสอนชุดแบบฝึกทักษะชุมชนเป็นฐานฐานข้อมูล MySQLฐานทรัพยากรชีวภาพทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทักษะภาษาไทยทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทางด้านการศึกษาเทคนิคการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมทางการศึกษานักเรียน/เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นักวิจัยรุ่นเยาว์นาฎศิลป์ไทยบริหารการศึกษาบอร์ดเกมส์บีจีเนียสแบบฝึกประดิษฐ์สื่อการสอนโปรแกรมการเรียนรู้โปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยาง/ สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพโปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยางสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผลิตสื่อการสอนผู้ฝึกสอนกรีฑาพฤติกรรมทางกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พลศึกษาพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาพลศึกษา(สุขศึกษา)พหุลักษณ์ทางการแพทย์พันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์เฟสบุคภาษา PHPภาษาไทยภาษาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมนุษย์วิทยามานุษยดุริยางควิทยา. ดนตรีเยาวชนผู้นาเที่ชุมชนระดับมัธยมศึกษาระบบ Phonicsระบบรายงานผลการศึกษาระบบสุขภาพชุมชนรูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเล่านิทานวัฒนธรรมวัดผล และสถิติวิจัยวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาเว็บไซต์เว็บแอพพลิเคชั่นศิลปะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์สไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสมองกลฝังตัวสังคมศาสตร์สังคมศึกษาสัมคมวิทยาสาขาคหกรรมศาสตร์(ผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ,พัฒนาการเด็ก)สื่อหลายมิติแบบปรับตัวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรและการสอนหุ่นยนต์

Executives

ผู้อำนวยการ


Persons (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 38 คน (อาจารย์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)