โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

การจัดการเรียนการสอนการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาการสอนคณิตศาสตร์การสอนดนตรีไทยการสอนแบบ 4 MATการสอนปฐมวัยการสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษการสอนวิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ศึกษาการสอนสังคมศึกษาการอ่านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษกิจกรรมสันทนาการการท่องเที่ยวเกษตรและสิ่งแวดล้อม,การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมความบกพร่องทางการเรียนรู้ความพึงพอใจคหกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์คําสําคัญ: ผลของการใช้/ แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ วิชาพลศึกษาคิดวิเคราะห์โควิด-19งานทะเบียนจิตวิทยาจิตวิทยาการศึกษาชุดการสอนชุดแบบฝึกทักษะชุมชนเป็นฐานฐานข้อมูล MySQLฐานทรัพยากรชีวภาพทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทักษะภาษาไทยทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทางด้านการศึกษาเทคนิคการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมทางการศึกษานวัตกรรมนันทนาการนักเรียน/เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นักวิจัยรุ่นเยาว์นาฎศิลป์ไทยนิเวศการเรียนรู้บริหารการศึกษาบอร์ดเกมส์บีจีเนียสแบบฝึกประดิษฐ์สื่อการสอนโปรแกรมการเรียนรู้โปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยาง/ สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพโปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยางสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพผลกระทบด้านจิตใจผลิตสื่อการสอนผู้ฝึกสอนกรีฑาพฤติกรรมทางกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พลศึกษาพฤติกรรมสุขภาพพลศึกษาพลศึกษา(สุขศึกษา)พหุลักษณ์ทางการแพทย์พันธุวิศวกรรมพันธุศาสตร์เฟสบุคภาษา PHPภาษาไทยภาษาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมนุษย์วิทยามานุษยดุริยางควิทยา. ดนตรีเยาวชนผู้นาเที่ชุมชนเยาวชนผู้นำเที่ยวระดับมัธยมศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเล่านิทานวัฒนธรรมวัดผล และสถิติวิจัยวิชาเพิ่มเติมวิถีปกติใหม่วิทยาการคำนวณวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์-ชีววิทยาเว็บไซต์เว็บแอพพลิเคชั่นศิลปะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์สไตล์การเรียนรู้ของนักเรียนสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสมองกลฝังตัวสังคมศาสตร์สังคมศึกษาสัมคมวิทยาสาขาคหกรรมศาสตร์(ผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ,พัฒนาการเด็ก)สื่อหลายมิติแบบปรับตัวสุขภาพจิตหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรและการสอนหุ่นยนต์

Executives

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ


Persons (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นาง นภัสกร อุดมศรี, อาจารย์

naphaskorn.u@nontri.ku.ac.th, โทร. 034351396

Avata

นาย ทศพล บุญธรรม, อาจารย์

thodsaphol.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1396

Avata

ดร. อำพร ขุนเนียม, อาจารย์

amporn.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351396

Avata

นาย สานิตย์ รัศมี, อาจารย์

sanit.ru@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351396

Avata

นางสาว วงเดือน พลับจะโปะ

wongduan.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1396

Avata

นาย ณชพงศ์ อุดมศรี, อาจารย์

nachapong.u@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351396

Avata

นาง ภารดี กล่อมดี, อาจารย์

paradee.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351396

Avata

นาง ศมลชนก อ่อนสีแดง, อาจารย์

samolchanok.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 034 351 396


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 37 คน (อาจารย์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 17 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)