Journal

Article
แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
Journal
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (ISSN: 0858396X)
Volume
17
Issue
1
Year
ธันวาคม 2010
Page
26-34
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-