Journal

Article
การวิเคราะห์ความสามารถในการดำรงอยู่ของประชากรละมั่งพันธุ์พม่า(Cervus eldi thamin) ที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี
Journal
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย (ISSN: 0858396X)
Volume
15
Issue
1
Year
ธันวาคม 2008
Page
99
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 ก.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของเนื้อทรายที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ แหล่งทุน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ,1 ต.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29 การใช้ประโยชน์ :นำขึ้นเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29 ภาคบรรยาย,18 ธ.ค. 2008 - 19 ธ.ค. 2008
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การใช้ประโยชน์ :การปรับเปลี่ยน วิธีการปล่อยละมั่งคืนสู่ธรรมชาติใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จาก hard release เป็น soft release,1 ธ.ค. 2008 - 8 ธ.ค. 2009