Journal

Article
population density of Asian Elephant in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
28
Issue
1
Year
มีนาคม 2009
Page
40-50
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 มิ.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย,16 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอภาคบรรยายในการประชุมนานาชาติ EU-Asia Link Project Symposium “Managing the Health and Reproduction of Elephant Populations in Asia” 8-10 October 2007,8 ต.ค. 2007 - 10 ธ.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายอนุรักษฺ์ช้าง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิเวศวิทยาและประชากรของช้างป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง,11 ก.ค. 2007 - 11 ก.ค. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302447 ชื่อวิชา Wildlife Management Techniques,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว แหล่งทุน :บัณฑิตวิทยาลัย,1 ก.พ. 2010 - 31 ม.ค. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษานิเวศวิทยาและประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 มี.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013