การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2012

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 26
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02036281 ชื่อวิชา Introductory Plant Pathology,16 ม.ค. 2012 - 30 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Making Ochratoxin A – specific monoclonal antibody for development of the detection kit แหล่งทุน :Center for Advanced Studies for Agriculture and Food, Kasetsart University Institute for Advanced Studies, Kasetsart University (CASAF, NRU-KU),1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,4 ก.ค. 2012 - 25 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008582 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases of Perishable Crops,1 ส.ค. 2012 - 15 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,5 พ.ย. 2012 - 29 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้จุลินทรีย์เพื่อควบคุมโรคขององุ่น,15 มี.ค. 2012 - 16 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,25 ธ.ค. 2012 - 12 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,18 ก.ค. 2012 - 29 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินฯ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน),24 ก.พ. 2012 - 24 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031498 ชื่อวิชา Special Problems,2 ม.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2015
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,18 มิ.ย. 2012 - 10 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,13 มิ.ย. 2012 - 12 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว,25 ก.ค. 2012 - 25 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,18 ก.ค. 2012 - 22 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,18 ธ.ค. 2012 - 19 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ชาวนา ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าว,27 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,20 มิ.ย. 2012 - 15 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,4 ก.ค. 2012 - 29 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031463 ชื่อวิชา Diseases of Fruit Crops,8 ส.ค. 2012 - 29 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,4 ก.ค. 2012 - 25 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201516 ชื่อวิชา Precision Agriculture,23 ก.พ. 2012 - 2 มี.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,5 ก.ค. 2012 - 19 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 พ.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 ก.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,1 ต.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร,1 ก.ย. 2012 - 31 ส.ค. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด