การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2014

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

4

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 17
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,18 ส.ค. 2014 - 28 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031481 ชื่อวิชา Diagnosis of Plant Diseases,13 ต.ค. 2014 - 13 ต.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,14 ต.ค. 2014 - 14 ต.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,7 ม.ค. 2014 - 25 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,7 ม.ค. 2014 - 4 มี.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,27 ม.ค. 2014 - 24 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,6 ม.ค. 2014 - 24 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,7 ม.ค. 2014 - 25 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,7 ม.ค. 2014 - 25 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,7 ม.ค. 2014 - 25 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,14 ม.ค. 2014 - 25 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,19 พ.ย. 2014 - 17 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008699 ชื่อวิชา Thesis,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,11 พ.ย. 2014 - 23 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031271 ชื่อวิชา Plant Health Clinic I,3 ก.พ. 2014 - 24 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555699 ชื่อวิชา Thesis,3 มี.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,19 พ.ย. 2014 - 17 ธ.ค. 2014