การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2020

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031421 ชื่อวิชา Introduction to Mycology,9 ม.ค. 2020 - 20 ธ.ค. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008521 ชื่อวิชา Advanced Mycology,22 ธ.ค. 2020 - 22 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเขตภาคใต้พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการ “การเสวนา รู้เรียน จัดการเรียน”,13 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2020 - 31 มี.ค. 2021
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะหน้าที่ของยีนที่ต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งเกิดจากรา Magnaporthe oryzae และโรคขอบใบแห้ง แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),1 ก.ย. 2020 - 30 ก.ย. 2021

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด