การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 1999

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1999

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1999

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1999

9

Project

โครงการวิจัย ปี 1999

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1999

0

Award

รางวัล ปี 1999

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 1
1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ว่างงาน โครงการการสร้างอาชีพใหม่ให้ผู้ว่างงาน เรื่อง การผลิตสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค การบริการปราบเห็บโค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 40 ตำบล ใน 15 จังหวัดภาคกลางและภาคอีสาน (2,066 คน) และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรม 9 แห่ง (1.011 คน) ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 17 ก.ย.2542 โดยบรรยายด้วย สไลด์มัลติมีเดีย 2 ชม. สาธิต 1 ชม. 48 ครั้ง ได้ 3,032 คน 50 ครั้ง ในโครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (บสศ. 34) ,5 มิ.ย. 1999 - 17 ก.ย. 1999

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด