Journal

Article
ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่งเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพร้าวน้ำหอม
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 43(3) (พิเศษ)519-522. (ISSN: 01250369)
Volume
43
Issue
3(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
519-522
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-