การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2010

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

4

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

5

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 42
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,25 ส.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,1 ก.พ. 2010 - 8 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :พนักงานบริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเรื่อง Corn Doctor Project,31 มี.ค. 2010 - 2 เม.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,1 ก.พ. 2010 - 8 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031372 ชื่อวิชา Plant Health Clinic II,6 ก.ย. 2010 - 13 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,24 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,1 ก.ค. 2010 - 9 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,24 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,15 มิ.ย. 2010 - 21 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,5 ม.ค. 2010 - 16 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,8 ก.ค. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,5 ม.ค. 2010 - 9 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,24 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,15 มิ.ย. 2010 - 21 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,24 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,5 ม.ค. 2010 - 2 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,19 ส.ค. 2010 - 26 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,15 มิ.ย. 2010 - 14 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,8 มิ.ย. 2010 - 7 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,27 ส.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,18 ส.ค. 2010 - 18 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003531 ชื่อวิชา Field Crop Production Management,30 ก.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,20 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555699 ชื่อวิชา Thesis,1 ม.ค. 2010 - 31 ธ.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034436 ชื่อวิชา PCR Technology,14 มิ.ย. 2010 - 28 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,1 พ.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,8 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,6 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,7 มิ.ย. 2010 - 24 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,21 ธ.ค. 2010 - 30 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201566 ชื่อวิชา Artificial Neural Networks in Biosystems EngR,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008562 ชื่อวิชา Ecology of Plant Pathogens,15 มิ.ย. 2010 - 13 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008562 ชื่อวิชา Ecology of Plant Pathogens,15 มิ.ย. 2010 - 13 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,8 ก.ย. 2010 - 8 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเสวนาวิชาการพริกครั้งที่ 4 เรื่องทอสโพไวรัสในพริกและมะเขือเทศ,16 มี.ค. 2010 - 16 มี.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008553 ชื่อวิชา Genetic Data of Plant Pathogens and Bioinform,12 ก.ค. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034436 ชื่อวิชา PCR Technology,7 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 7
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอสนับสนุนพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก การใช้ประโยชน์ :นำไปขยายพันธุ์,29 มิ.ย. 2010 - 29 มิ.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก การใช้ประโยชน์ :นำไปขยายพันธุ์,29 มิ.ย. 2010 - 29 มิ.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสด้วยแอนติซีรัมต่อเชื้อ CaCV,9 มี.ค. 2010 - 10 ก.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลีนิคโรคพืช การใช้ประโยชน์ :นำวิธีการตรวจเชื้อไปใช้ตรวจเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์แตง,1 ก.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 6
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนยฺวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทซีพี การใช้ประโยชน์ :จำหน่ายชุดตรวจ strip test แบบพกพา สำหรับวินิจฉัยเชื้อ sugarcane mosaic virus ในข้าวโพด ข้าวฟ่าง จำนวน 50 อัน,6 ม.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2010