การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2018

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด