การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2008

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

5

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 49
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031474 ชื่อวิชา Qual.Sys.of Agri.Prod.Related to Plant Dise.,18 พ.ย. 2008 - 17 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031474 ชื่อวิชา Qual.Sys.of Agri.Prod.Related to Plant Dise.,18 พ.ย. 2008 - 17 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,2 มิ.ย. 2008 - 20 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,4 พ.ย. 2008 - 3 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรค,20 มิ.ย. 2008 - 20 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,11 พ.ย. 2008 - 23 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Sichuan Academy of Agricultural Science (SAAS) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Screening of Chilli veinal mottle virus,16 มิ.ย. 2008 - 1 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031463 ชื่อวิชา Diseases of Fruit Crops,27 มิ.ย. 2008 - 12 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,6 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,7 ต.ค. 2008 - 10 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,4 พ.ย. 2008 - 24 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,25 พ.ย. 2008 - 17 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,11 พ.ย. 2008 - 24 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,18 พ.ย. 2008 - 24 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สวพ. มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การตรวจโรคไวรัสกล้วยไม้โดยใช้เทคนิคทางอิมมูโนวิทยา,27 มิ.ย. 2008 - 27 มิ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008571 ชื่อวิชา Advanced Plant Disease Control,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :SPR biosensor กับการประยุกต์ใช้,7 พ.ค. 2008 - 7 พ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,4 พ.ย. 2008 - 10 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,25 พ.ย. 2008 - 24 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,4 พ.ย. 2008 - 24 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,23 ธ.ค. 2008 - 17 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 736543 ชื่อวิชา Plant Cell & Tissue Culture,15 ก.ค. 2008 - 16 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดโรคไวรัส แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,22 ก.ค. 2008 - 21 ก.ค. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008551 ชื่อวิชา Physiological Plant Pathology,3 ก.ย. 2008 - 10 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008562 ชื่อวิชา Ecology of Plant Pathogens,3 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008562 ชื่อวิชา Ecology of Plant Pathogens,3 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031481 ชื่อวิชา Diagnosis of Plant Diseases,20 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,5 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031498 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,3 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,16 ต.ค. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,5 พ.ย. 2008 - 19 ก.พ. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,4 พ.ย. 2008 - 24 ก.พ. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคกล้วยไม้ที่คลินิกสุขภาพพืช,1 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมเพื่อตรวจโรคพืชที่เกิดเชื้อไวรัสในกลุ่มทอสโพไวรัส,1 ม.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2010
2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการกับนักวิจัย วิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ tospovirus,1 มิ.ย. 2008 - 25 พ.ค. 2012