Journal

Article
Biological control of plant pathogenic fungi using Talaromyces flavus, Sordaria fimicola and some endophytic fungi
Journal
PHYTOPATHOLOGY (ISSN: 0031949X)
Volume
98
Issue
6
Year
มิถุนายน 2008
Page
97-97
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,3 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จ. ระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคไม้ผลระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยองและชุมพร,3 ก.ค. 2009 - 3 ก.ค. 2009