Journal

Australasian Plant Disease Note (ISSN: 1833928X)
5
1
75-78
กรกฎาคม 2010
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการกับนักวิจัย วิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ tospovirus,1 มิ.ย. 2008 - 25 พ.ค. 2012