การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2021

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

4

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031471 ชื่อวิชา Chemicals Used in Plant Disease Control,5 ม.ค. 2021 - 9 ก.พ. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031471 ชื่อวิชา Chemicals Used in Plant Disease Control,5 ม.ค. 2021 - 9 ก.พ. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรคกิ่งแห้งของทุเรียนสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium spp. : การระบาด และ การควบคุมโรค แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน),21 เม.ย. 2021 - 20 เม.ย. 2022
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031474 ชื่อวิชา Quality System of Agricultural Produce Related to Plan,9 ก.ย. 2021 - 14 ต.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008699 ชื่อวิชา Thesis,4 มิ.ย. 2021 - 1 ต.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008591 ชื่อวิชา Research Methdods in Plant Pathology,14 ก.ย. 2021 - 14 ก.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,1 ก.ย. 2021 - 1 ก.ย. 2021

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด