การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาโรคพืช ปี 2009

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

6

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาโรคพืช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 64
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรคกล้วยไม้,1 ก.ค. 2009 - 1 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรคกล้วยไม้,1 ก.ค. 2009 - 1 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :GTZ และส่วนหนึ่งของบริษัทส่งออก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Global gap option 2 scaling up,1 เม.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่,15 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,24 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031371 ชื่อวิชา Principles of Plant Diseases Control,16 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 27,24 เม.ย. 2009 - 25 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008596 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008467 ชื่อวิชา Phytopathology,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ E7-17 เพื่อการผลิตอ้อยและพืชเศรษฐกิจ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,9 ก.ย. 2009 - 2 ก.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรคกล้วยไม้,30 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,16 ก.ค. 2009 - 3 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,16 ก.ค. 2009 - 27 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003531 ชื่อวิชา Field Crop Production Management,21 ส.ค. 2009 - 21 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031411 ชื่อวิชา Bacterial Diseases of Plants,15 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเครือข่าย GAP ภาคตะวันตก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GLOBALGAP/ThaiGAP,17 มิ.ย. 2009 - 17 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเครือข่าย GAP ภาคตะวันตก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GLOBALGAP/ThaiGAP,17 มิ.ย. 2009 - 17 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008523 ชื่อวิชา Physiology of Fungi,14 ส.ค. 2009 - 11 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031491 ชื่อวิชา Research Techniques in Plant Pathology,10 ก.พ. 2009 - 13 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008591 ชื่อวิชา Advan.Research Methdods in Plant Pathology,4 ก.พ. 2009 - 5 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031469 ชื่อวิชา Laboratory in Plant Pathogens,12 ส.ค. 2009 - 12 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,2 ก.ค. 2009 - 3 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,16 ธ.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,10 มิ.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,24 พ.ย. 2009 - 23 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,17 พ.ย. 2009 - 19 ม.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,15 ธ.ค. 2009 - 23 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,10 พ.ย. 2009 - 9 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,17 พ.ย. 2009 - 9 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,17 พ.ย. 2009 - 19 ม.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,10 พ.ย. 2009 - 23 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,3 พ.ย. 2009 - 2 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031498 ชื่อวิชา Special Problems,1 เม.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008599 ชื่อวิชา Thesis,5 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2022
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034431 ชื่อวิชา Molec Tech Agri Biotech,10 ก.พ. 2009 - 17 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,15 ก.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003531 ชื่อวิชา Field Crop Production Management,21 ส.ค. 2009 - 21 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย แหล่งทุน :ภาควิช่าโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จ. ระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคไม้ผลระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยองและชุมพร,3 ก.ค. 2009 - 3 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003576 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding II,9 ม.ค. 2009 - 9 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,3 มิ.ย. 2009 - 5 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031463 ชื่อวิชา Diseases of Fruit Crops,15 ม.ค. 2009 - 12 มี.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 27,24 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031411 ชื่อวิชา Bacterial Diseases of Plants,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008596 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,2 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จ.ปทุมธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตแอนติบอดีเพื่อสร้างชุดตรวจสอบ,28 พ.ค. 2009 - 28 พ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.เชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ GLOBALGAP ในมะม่วง ลำไย ลิ้นจี่,3 ก.ค. 2009 - 3 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,10 พ.ย. 2009 - 2 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034447 ชื่อวิชา Trichoderma Technology,11 มิ.ย. 2009 - 3 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,3 พ.ย. 2009 - 1 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,2 พ.ย. 2009 - 2 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,3 พ.ย. 2009 - 2 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,2 พ.ย. 2009 - 3 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031473 ชื่อวิชา Antago. Microorgan. for Plant Disease Manage.,3 พ.ย. 2009 - 2 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,2 พ.ย. 2009 - 1 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2009 - 15 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,1 มิ.ย. 2009 - 9 ส.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008591 ชื่อวิชา Advan.Research Methdods in Plant Pathology,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008591 ชื่อวิชา Advan.Research Methdods in Plant Pathology,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิโครงการหลวง การใช้ประโยชน์ :ผลิตชุดตรวจสอบไวรัสในเสาวรสแม่พันธุ์ และเสาวรสที่ปลูกในพื้นที่โครงการหลวง,4 ธ.ค. 2009 - 20 เม.ย. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร การใช้ประโยชน์ :ได้ screen พันธุ์พริกที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส จากผลการวิจัยได้พันธุ์พริกที่ต้านทานโรค และมีการบันทึกในฐานข้อมูล (database) ของศูนย์พืชผักเขตร้อน ซึ่งเป็นแหล่ง germplasm ที่เก็บรวบรวมเมล็ดพริกที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย,10 ก.ย. 2009 - 5 ม.ค. 2022
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลีนิกภาควิชาโรคพืช การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการตรวจโรคให้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์,22 ก.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 00-148,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมและการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างโรคพืช แก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมและตรวจสอบตัวอย่างโรคพืช สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010