Conference

Article
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างในข้าวโพด
Conference
การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33
Class
ชาติ
Date
22 สิงหาคม 2005 - 24 สิงหาคม 200
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมและการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างโรคพืช แก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010