Conference

Article
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzeanum สายพันธุ์กลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาในการลดโรคเมล็ดด่างและเพิ่มผลผลิตของข้าว
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"
Class
ชาติ
Date
20 - 22 พฤศจิกายน 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,4 พ.ย. 2008 - 3 ก.พ. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมโรค,20 มิ.ย. 2008 - 20 มิ.ย. 2008