การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. วาริน อินทนา, "Efficacy of Trichoderma harzianum Isolated from Bamboo Leaf Compost for Yield Improvement, Sheath Rot and Dirty Panicle Reduction in Rice", ISSAAS 2009 "Agriculture for Better Living and Global Economy", 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย, exผศ.ดร. วาริน อินทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. มนตรี อิสรไกรศีล, exสมศักดิ์ มณีพงศ์, "Efficacy of indigenous microorganisms for the control of rice sheath rot disease caused by Sarocladium oryzae", The International Symposium Go...Organic 2009 The Approach of Organic Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean Environment Go…Organic 2009 The Approach of Organic Agriculture : New Markets, Food Security and a Clean Environment , 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 exเพชรพิกุล วางมูล, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยไคตินในการชักนำการสร้างเอนไซม์ไคติเนสในต้นข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 exนิชากร แซ่ตั้ง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2007 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzeanum สายพันธุ์กลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาในการลดโรคเมล็ดด่างและเพิ่มผลผลิตของข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย