Conference

Article
ความอ่อนแอของผลมะม่วงรับประทานสุก 5 พันธุ์ต่อการพัฒนาของโรคแอนแทรคโนส
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 (ISBN: 9745539252)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2001
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-