Conference

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบ Ochratoxin A โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
ชาติ
24 - 26 พฤศจิกายน 2009
เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-