Journal

Article
โรคอุบัติใหม่ของข้าวในจังหวัดนครปฐม
Journal
วารสารโรคพืช (ISSN: 01255878)
Volume
26
Issue
1-2
Year
มกราคม - ธันวาคม 2012
Page
19-28
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,1 ต.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร,1 ก.ย. 2012 - 31 ส.ค. 2013