Conference

Article
ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่งเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพร้าวน้ำหอม
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ ที่ 10 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
23 - 24 สิงหาคม 2012
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-