การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2016

117

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

108

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ของนักศึกษา แหล่งทุน :ส่วนตัว,4 เม.ย. 2016 - 6 มิ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172691 ชื่อวิชา Research Methods in Human Movement,15 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158431 ชื่อวิชา Computer Application for Mathematics Teachers,4 พ.ย. 2016 - 19 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162211 ชื่อวิชา Curriculum & Instruction,18 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา,1 เม.ย. 2016 - 10 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ,8 พ.ย. 2016 - 9 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158431 ชื่อวิชา Computer Application for Mathematics Teachers,15 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162211 ชื่อวิชา Curriculum & Instruction,15 ส.ค. 2016 - 9 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172691 ชื่อวิชา Research Methods in Human Movement,16 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมรมเทคโนนนทรีย์ การใช้ประโยชน์ :เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้สมาชิกของชมรม และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอบรม,28 พ.ย. 2016 - 28 พ.ย. 2016
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะแบบบูรณาการระดับประถมศึกษา เรื่อง "5 หนอน พยาธิ จอมวายร้าย" จำนวน 40,000 เล่ม โดยกระจายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ,3 ต.ค. 2016 - 29 ก.ย. 2017

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮิร์บ รีพับบลิค จำกัด การใช้ประโยชน์ :ขายสิทธิ์ผลว่รลแต้มสิวสาบเสือตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11246,24 ส.ค. 2016 - 24 ส.ค. 2016
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เฮิร์บ รีพับบลิค จำกัด การใช้ประโยชน์ :ขายสิทธิ์ผลว่รลแต้มสิวสาบเสือตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11246,24 ส.ค. 2016 - 24 ส.ค. 2016
2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชมรมเทคโนนนทรีย์ การใช้ประโยชน์ :นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าในการบริการวิชาการให้องค์การต่าง ๆ,19 ธ.ค. 2016 - 8 พ.ค. 2017