การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2014

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

94

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 16
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01169311 ชื่อวิชา Educational Innovation & Information Tech.,22 ก.ย. 2014 - 4 ก.ย. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ แหล่งทุน :วช.,12 ก.ย. 2014 - 12 มี.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการที่ดีและเส้นทางการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของวิสาหกิจช แหล่งทุน :วช,4 ส.ค. 2014 - 19 ส.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องต่อสม แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยบูรพา,1 ต.ค. 2014 - 19 พ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOA)เมืองโอลิเปีย ประเทศกรีซ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :“10th International Session for Educators and Officials of Higher Institutes of Physical Education,23 ก.ค. 2014 - 28 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176511 ชื่อวิชา Foundations of Vocational Education,16 ก.พ. 2014 - 23 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,17 มิ.ย. 2014 - 17 ส.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวโน้มอาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,21 ม.ค. 2014 - 22 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172151 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Swimming,18 ส.ค. 2014 - 12 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158532 ชื่อวิชา Innovation & Techno.in Math.Instruction,11 ส.ค. 2014 - 12 มี.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :- แหล่งทุน :-,1 ก.ค. 2014 - 11 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ครูปฐมวัยในเทศบาลตำบลสามโคก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ MEEC เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ,7 มิ.ย. 2014 - 18 มิ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01169311 ชื่อวิชา Educational Innovation & Information Tech.,11 ก.ย. 2014 - 13 ก.ย. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172315 ชื่อวิชา Prin.& Meth. of Teaching Physical Education,19 ส.ค. 2014 - 9 ต.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158592 ชื่อวิชา Research in Mathematics Education,4 ก.พ. 2014 - 12 ก.พ. 2014

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 5
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่โลก,1 มิ.ย. 2014 - 29 พ.ย. 2017
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา การใช้ประโยชน์ :แนวทางการบริหารจัดการความร่วมมือภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,22 ม.ค. 2014 - 5 ส.ค. 2014
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่โลก,25 เม.ย. 2014 - 29 พ.ย. 2017
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :วิดีทัศน์ถูกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่โลก,1 ม.ค. 2014 - 29 พ.ย. 2017
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ครูปฐมวัยในเทศบาลตำบลสามโคก การใช้ประโยชน์ :ครูปฐมวัยนำรูปแบบ MEEC มาประยุทธ์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนอนุบาลที่เทศบาลตำบลสามโคก,26 มิ.ย. 2014 - 30 มิ.ย. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด