การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2013

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

96

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

9

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 28
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 26 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172173 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Badminton,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172371 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Tennis,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175113 ชื่อวิชา Lawn Tennis,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สำนักพัฒนาและวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2013 - 31 ต.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02198341 ชื่อวิชา Knowledge Management in Education,3 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ เชิญโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สถานการณ์ตลาดข้าวอินทรีย์และตลาดข้าวแปรรูปกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ผลิต,24 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176541 ชื่อวิชา Devel. of Qual. System & Standard in Voc.Ed.,3 มิ.ย. 2013 - 4 ส.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176543 ชื่อวิชา Vocational Education Strategic Planning,3 มิ.ย. 2013 - 4 ส.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 60,23 ส.ค. 2013 - 27 ส.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172151 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Swimming,20 พ.ย. 2013 - 10 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01179448 ชื่อวิชา Knowledge Man.in Ed.for Bus.& Com.Ed.Teacher,12 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01179531 ชื่อวิชา Innovation Manag.& Infor.Tech.Business Ed.,12 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,14 ส.ค. 2013 - 14 ส.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 176611 ชื่อวิชา Innovation & Change Process in Vocational Ed.,3 มิ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง,3 มิ.ย. 2013 - 20 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177697 ชื่อวิชา Seminar,10 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177691 ชื่อวิชา Advan.Research Metho.Non-formal Edu.SD.,10 มิ.ย. 2013 - 24 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177697 ชื่อวิชา Seminar,10 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177691 ชื่อวิชา Advan.Research Metho.Non-formal Edu.SD.,10 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177697 ชื่อวิชา Seminar,10 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177691 ชื่อวิชา Advan.Research Metho.Non-formal Edu.SD.,10 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159372 ชื่อวิชา Science Communication,4 พ.ย. 2013 - 30 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนสาธิตฯ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์,24 ก.ค. 2013 - 10 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาแนวคิดด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์,9 ก.ค. 2013 - 10 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ฯ แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,16 พ.ค. 2013 - 26 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006338 ชื่อวิชา Program Management for Exceptional Child,19 ก.ย. 2013 - 19 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดประสบการณ์รูปแบบ MEEC เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย,5 เม.ย. 2013 - 5 เม.ย. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 6
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำแบบทดสอบและเกณฑ์ที่สร้างขึ้นไปใช้วัดและประเมินการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน ,17 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตครู การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนานิสิตครูให้มีสมรรถนะในการประเมินการเรียนรู้,25 พ.ย. 2013 - 25 พ.ย. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันอาชีวศึกษา การใช้ประโยชน์ :เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและสภาพในบริบทของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน,27 มิ.ย. 2013 - 3 ก.พ. 2014
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,10 มิ.ย. 2013 - 20 ส.ค. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สภาวิจัยแห่งชาติ,สภาการศึกษา การใช้ประโยชน์ :มอบรายงานให้กับสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ให้กับสถาบันผลิตครูได้ใช้ประโยชน์ มีการนำเสนอผลงาน ในที่ประชุมระดับชาติของสภาการศึกษา และได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมการเรียนรู้,9 ธ.ค. 2013 - 9 ธ.ค. 2013
2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกอ. การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สภาวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัย,25 พ.ย. 2013 - 25 พ.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้องกับการเป็นวิทยากรกระบวนการ การใช้ประโยชน์ :ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ,11 มี.ค. 2013 - 4 พ.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ได้เผยแพร่ผลการวิจัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สำหรับใช้ในการทำวิจัยต่อยอดหรือการไปพัฒนานิสิตครูให้มีความสามารถในการประเมิน,23 ธ.ค. 2013 - 23 ธ.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นเอกสารของรายงานการวิจัยเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,25 ก.ย. 2013 - 31 ธ.ค. 2017