การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2012

47

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

92

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 22
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,25 ก.ค. 2012 - 25 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176693 ชื่อวิชา Action Research in Vocational Education,26 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุรภาพ,27 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยโครงการตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง,27 เม.ย. 2012 - 27 เม.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ระเบียบวิธีวิจัย,16 ก.พ. 2012 - 16 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง,27 เม.ย. 2012 - 27 เม.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา EDU 705 Research and Development (R&D),28 ม.ค. 2012 - 28 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,19 ธ.ค. 2012 - 19 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ,9 ต.ค. 2012 - 10 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158431 ชื่อวิชา Computer Application for Mathematics Teachers,6 ก.พ. 2012 - 25 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,26 ธ.ค. 2012 - 26 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา,27 มิ.ย. 2012 - 28 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176646 ชื่อวิชา Strategic Resource Manage. in Vocational ED.,21 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม,15 พ.ค. 2012 - 15 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ แหล่งทุน :สกว.,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 5
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี รวมทั้งกำหนดนโยบายการผลิตครูวิทยาศาสตร์,22 พ.ย. 2012 - 11 ก.พ. 2013
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ปรับกระบวนการนิเทศนิสิตฝึกสอน,4 มิ.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การใช้ประโยชน์ :การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,1 ก.พ. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ :นำไปเป็นกรอบในการกำหนดนโยบายในการเทียบโอนความรู้ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน,31 ต.ค. 2012 - 2 พ.ค. 2013
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นำผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการ,22 ต.ค. 2012 - 22 ต.ค. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษ ,สถาบันการผลิตครูด้านการศึกษาพิเศษ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ,31 พ.ค. 2012 - 20 ส.ค. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ุชุมชนในอำเภอชนบท การใช้ประโยชน์ :นำองค์ความรู้จากการวิจ้ยไปใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน,18 ก.ย. 2012 - 18 ก.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงศึกษาธิการ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ให้กับนักการศึกษา ศึกษานิเทศ คณาจารย์ นำไปเป็นแนวทางในการสอน รวมถึงการตั้งชื่อรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551,30 ก.ค. 2012 - 5 ก.ค. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด