การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2015

91

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

49

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

124

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

5

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 22
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172319 ชื่อวิชา Conditioning in Physical Education,12 ม.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ครู สังกัด กทม. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอน,15 ก.ย. 2015 - 15 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172524 ชื่อวิชา Appl.of Prin.& Teaching Methods in Phys. Ed.,25 ส.ค. 2015 - 25 ส.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172697 ชื่อวิชา Seminar,22 ก.ย. 2015 - 22 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172542 ชื่อวิชา Physical Activity Leader,17 ส.ค. 2015 - 13 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172645 ชื่อวิชา Physical Activity for Health & Fitness,17 ส.ค. 2015 - 26 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,17 ส.ค. 2015 - 17 ส.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน,5 มี.ค. 2015 - 6 ส.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175112 ชื่อวิชา Badminton for Health,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172524 ชื่อวิชา Appl.of Prin.& Teaching Methods in Phys. Ed.,8 ก.ย. 2015 - 13 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162211 ชื่อวิชา Curriculum & Instruction,2 ก.พ. 2015 - 1 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,8 มิ.ย. 2015 - 8 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006338 ชื่อวิชา Program Management for Exceptional Child,23 เม.ย. 2015 - 23 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422401 ชื่อวิชา Statistics in Behavioral Science Research I,19 ม.ค. 2015 - 23 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Zoology,2 มี.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176697 ชื่อวิชา Seminar,21 ส.ค. 2015 - 21 ส.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,8 มิ.ย. 2015 - 8 มิ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The Development of Online Mobile Classroom Using Power Generated form Solar Cells แหล่งทุน :มก.,16 มี.ค. 2015 - 27 ธ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172524 ชื่อวิชา Appl.of Prin.& Teaching Methods in Phys. Ed.,22 ก.ย. 2015 - 6 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172173 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Badminton,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175112 ชื่อวิชา Badminton for Health,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01167311 ชื่อวิชา Principles of Guidance,5 มี.ค. 2015 - 12 มี.ค. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด