Journal

Article
The Development Model of Learning though Virtual Learning Environments (VLEs) for Graduated Students, Department of Educational Technology, Faculty of Education, Kasetsart University
Journal
Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN: 18770428)
Volume
176
Issue
2015
Year
กุมภาพันธ์ 2015
Page
60-64
Class
นานาชาติ
DOI
10.1016/j.sbspro.2015.01.444
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01169311 ชื่อวิชา Educational Innovation & Information Tech.,11 ก.ย. 2014 - 13 ก.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สื่อการเรียนการสอน,13 มิ.ย. 2017 - 13 ก.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :The Development of Online Mobile Classroom Using Power Generated form Solar Cells แหล่งทุน :มก.,16 มี.ค. 2015 - 27 ธ.ค. 2016
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :วางแผนงานเพื่อใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สถาบัน,20 มิ.ย. 2016 - 20 ก.ย. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองทัพอากาศ การใช้ประโยชน์ :นำไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะประโยชน์กับชุมชนเป้าหมาย,19 มิ.ย. 2017 - 28 ส.ค. 2017
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำไปให้ชมรมเทคโนนนทรีย์ไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มในงานบริการวิชาการ,21 ส.ค. 2017 - 11 ก.ย. 2017