Journal

Article
Theme-Based Unit: ความท้าทายในการออกแบบการเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่
Journal
ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
30
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
93-101
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานจำเป็นสำหรับการเรียนรายวิชา 01162211 หลักสูตรและการสอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162211 ชื่อวิชา Curriculum & Instruction,18 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา,1 เม.ย. 2016 - 10 เม.ย. 2016