Conference

Article
การประเมินผลประสิทธิภาพระบบการสอนผ่านเว็บชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01169311 ชื่อวิชา Educational Innovation & Information Tech.,22 ก.ย. 2014 - 4 ก.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ครู สังกัด กทม. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอน,15 ก.ย. 2015 - 15 ก.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ของนักศึกษา แหล่งทุน :ส่วนตัว,4 เม.ย. 2016 - 6 มิ.ย. 2016
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,11 ก.ค. 2016 - 17 ต.ค. 2016
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมรมเทคโนนนทรีย์ การใช้ประโยชน์ :เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้สมาชิกของชมรม และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอบรม,28 พ.ย. 2016 - 28 พ.ย. 2016
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชมรมเทคโนนนทรีย์ การใช้ประโยชน์ :นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าในการบริการวิชาการให้องค์การต่าง ๆ,19 ธ.ค. 2016 - 8 พ.ค. 2017