การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2008

38

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

37

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

9

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 162699 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 1 ต.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมโภชนาการแห่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 3 เรื่อง "ภาคีร่วมใจ โภชนาการไทยมั่นคง" อภิปรายใน Symposium เรื่องโภชนาการเชิงรุก: ปลุกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็ก หัวข้อ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานทางโภชนาการในระดับอุตสาหกรรม" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบแทค บางนา กรุงเทพมหานคร,3 ต.ค. 2008 - 3 ต.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงขอ,6 ส.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 162533 ชื่อวิชา Interactive Multimedia Research & Design,7 มิ.ย. 2008 - 4 ต.ค. 2008

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 3
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดอ่างทอง การใช้ประโยชน์ :ได้ประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) ได้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ารับฟังเพื่อนำแผนพัฒนาที่ได้จากผลการวิจัยไปปรับใช้,28 พ.ย. 2008 - 28 พ.ย. 2012
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :การเผยแพร่ผลงานวิจัยระบการจัดการการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน ที่ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดมูลค่าและทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ,4 พ.ย. 2008 - 6 พ.ย. 2008
2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานนำร่องของสถาบัน และใช้ในการบริหารจัดการการจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายรับให้มากขึ้น ผลการนำไปใช้ทำให้สถาบันมีรายรับสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-2555 ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2012

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จ. อ่างทอง การใช้ประโยชน์ :1)การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย 2)พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันมาซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยรักษาธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ 3)ค้นหาศักยภาพทางการผลิตของพืชทางการเกษตรเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ4)จัดทำแผนแม่บทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง,31 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร อ. แสวงหา จ. อ่างทอง การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเกษตรกร ต.บ้านพราน อ แสวงหา จ. อ่างทอง โดยนำอ้อยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนมาแปรรูปเป็นน้ำตาลทรายแดง,9 ธ.ค. 2008 - 14 ธ.ค. 2008
2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. การใช้ประโยชน์ :ผลจากการวิจัยนำไปสู่การปรับปรุงกระบวงนการผลิตในโรงงานนำร่องของสถาบัน และการบริหารการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถาบันฯ มียอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-2555 ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด