การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2010

70

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

31

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

86

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

8

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 46
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006443 ชื่อวิชา Native Textiles,15 ก.ค. 2010 - 4 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินทางจิตวิทยา : กระบวนการคัดกรอง (KUS-SI Rating Scales) หลักสูตร "จิตวิทยาโรงเรียน" รุ่นที่ 1,30 มี.ค. 2010 - 30 มี.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินทางจิตวิทยา : กระบวนการคัดกรอง (KUS-SI Rating Scales) หลักสูตร "จิตวิทยาโรงเรียน" รุ่นที่ 2,5 พ.ค. 2010 - 10 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับปฐมวัยของสสวท.ในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แหล่งทุน :ส่วนตัว,3 มี.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006554 ชื่อวิชา Adult & Elderly Nutrition,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานมาตรฐานสินค้าอาหารเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร,24 พ.ย. 2010 - 25 พ.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการความรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: กรณีศึกษาการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01179221 ชื่อวิชา Curriculum & Instruction in Business Ed.,16 ก.ค. 2010 - 23 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153492 ชื่อวิชา Classroom Research,30 ก.ย. 2010 - 15 มิ.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159511 ชื่อวิชา Nature of Science,6 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนิสิตในรายวิชาบริโภคศึกษา สาขาวิชาธุรก แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ย. 2010 - 1 มี.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนวัดช่องลม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยในชั้นเรียน,12 ต.ค. 2010 - 21 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01167311 ชื่อวิชา Principles of Guidance,7 ก.ค. 2010 - 4 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01167311 ชื่อวิชา Principles of Guidance,14 ก.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี: กรณีศึก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),23 มิ.ย. 2010 - 25 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,4 ส.ค. 2010 - 14 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,4 ส.ค. 2010 - 11 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,7 ก.ค. 2010 - 14 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,7 ก.ค. 2010 - 14 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159271 ชื่อวิชา Science Process Skills,31 พ.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,5 ก.ค. 2010 - 15 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกกำลังกายอย่างไรเมื่อสูงวัย,23 ส.ค. 2010 - 23 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ธนาคารออมสินร่วมกับบริษัท สปอร์ตทิปส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรให้ความร้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง,14 ก.ค. 2010 - 14 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,6 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 27 พ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยทางการศึกษา: กรณีศึกษางานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา,14 มิ.ย. 2010 - 14 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มี.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,7 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยตาราง 9 ช่อง,27 ม.ค. 2010 - 28 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,31 พ.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มี.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162422 ชื่อวิชา Field Experiences: Student Teaching,31 พ.ค. 2010 - 25 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162423 ชื่อวิชา Field Exp: Student Teaching & Class. Research,30 ก.ค. 2010 - 25 พ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Developing student teachers' pedagogical content knowledge through field-based methods course แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,30 เม.ย. 2010 - 30 พ.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159511 ชื่อวิชา Nature of Science,31 พ.ค. 2010 - 31 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,3 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159511 ชื่อวิชา Nature of Science,23 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159592 ชื่อวิชา Research Studies in Science Education,18 ต.ค. 2010 - 19 ก.ย. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,6 ก.ย. 2010 - 24 ธ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2010 - 1 มี.ค. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 7
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด การใช้ประโยชน์ :การนำข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปสู่การทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายให้กับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์,25 ม.ค. 2010 - 26 ม.ค. 2010
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จังหวัดเพชรบูรณ์ การใช้ประโยชน์ :การจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด (การผลิตและจำหน่ายของเกษตรกร) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ,25 ม.ค. 2010 - 26 ม.ค. 2010
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา การใช้ประโยชน์ :การจัดการอบรมครูเพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,7 มิ.ย. 2010 - 29 ก.ค. 2010
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) การใช้ประโยชน์ :สสวท.ใช้เป็นสารสนเทศในแง่จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเรียนรู้ที่ได้รับสำหรับพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ของ สสวท ในโครงการอื่นๆ ต่อไป รวมถึงทำให้ทราบความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อโครงการ,1 ก.ย. 2010 - 30 ธ.ค. 2010
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ เพื่อวางแผนโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู,2 ก.พ. 2010 - 25 พ.ค. 2011
2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลในการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู,4 พ.ค. 2010 - 5 พ.ค. 2011

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ การใช้ประโยชน์ :ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อส่งสริม ให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อมุ่งสร้าง ให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง ด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลาง ด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม การเงิน การศึกษา ฯลฯ,21 มิ.ย. 2010 - 29 ก.พ. 2012
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต.วังกวาง การใช้ประโยชน์ :นำเสนอแนวทางในการปรับระบบการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรในพื้นที่สูง,27 พ.ย. 2010 - 28 พ.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ต.น้ำหนาว การใช้ประโยชน์ :ประสบการณ์ในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายให้สอดคล้องกับพื้นที่สูง,18 ธ.ค. 2010 - 19 ธ.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วัดโคกมน การใช้ประโยชน์ :ประสบการณ์จากความสำเร็จในการทดลองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการตลาดของเกษตรกร,4 ธ.ค. 2010 - 5 ธ.ค. 2010

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด