การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2011

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

96

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

3

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 13
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ระดับประถมศึกษา ,30 เม.ย. 2011 - 1 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหมอ่นไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริหารความเสี่ยง,15 ส.ค. 2011 - 17 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162422 ชื่อวิชา Field Experiences: Student Teaching,2 พ.ค. 2011 - 1 พ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159523 ชื่อวิชา Devel.of Sci.Inquiry Ability & Understanding,12 ธ.ค. 2011 - 19 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมรรถวิสัยของครูในการออกแบบชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ส.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01155541 ชื่อวิชา Provision of Experiences in Early Childh. Ed.,9 มิ.ย. 2011 - 8 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาการเรียนการสอน,15 มี.ค. 2011 - 15 มี.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (นบส รุ่น 57,58),14 มี.ค. 2011 - 14 พ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172173 ชื่อวิชา Principles & Methods of Teaching Badminton,3 พ.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175114 ชื่อวิชา Table Tennis,13 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01175114 ชื่อวิชา Table Tennis,14 พ.ย. 2011 - 2 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,6 มิ.ย. 2011 - 29 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01152515 ชื่อวิชา Relationship between Ed.Institu. & the Comm.,14 ส.ค. 2011 - 21 ส.ค. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 4
2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2554,1 ต.ค. 2011 - 28 ก.ย. 2012
2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา,17 ส.ค. 2011 - 19 ก.ย. 2012
2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ออกแบบกิจกรรมรายวิชา,8 ส.ค. 2011 - 20 ก.ย. 2012
2011 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มก. การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา,17 ส.ค. 2011 - 12 ก.ย. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด