Conference

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผสานการสอนแนะเพื่อส่งเสริมความสามารถของตนของครูอนุบาล
Educating Young Children in Knowledge-Based Economy. Pacific Early Childhood Education ResearchAssociation. 9th Annual Conference.
ชาติ
8 กรกฎาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01155531 ชื่อวิชา Development & Learning in Young Children,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01155541 ชื่อวิชา Provision of Experiences in Early Childh. Ed.,9 มิ.ย. 2011 - 8 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับปฐมวัยของสสวท.ในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แหล่งทุน :ส่วนตัว,3 มี.ค. 2010 - 31 ต.ค. 2010