การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2009

75

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

123

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

5

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 43
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162533 ชื่อวิชา Interactive Multimedia : Design & Research,1 พ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176643 ชื่อวิชา Manage. of Inform. System in Vocational Ed.,1 พ.ย. 2009 - 21 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01168536 ชื่อวิชา Use of Psychological Tests for Guidance,16 พ.ย. 2009 - 18 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01155531 ชื่อวิชา Development & Learning in Young Children,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153591 ชื่อวิชา Research Methods in Education,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลการเรียนร้และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา แหล่งทุน :การสอนสอดแทรกคุณธรรม,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสถานีวิจัย มก. แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172661 ชื่อวิชา Test Construction in Physical Education,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153581 ชื่อวิชา Qualitative Research in Education,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,14 ก.ค. 2009 - 4 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,4 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 1 ต.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,14 ก.ค. 2009 - 5 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01178591 ชื่อวิชา Research Methodology,8 มิ.ย. 2009 - 13 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01178591 ชื่อวิชา Research Methodology,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยชินวัตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Effective Presentation and Public Speaking Skills,9 ธ.ค. 2009 - 9 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166211 ชื่อวิชา Educational Psychology,14 ต.ค. 2009 - 21 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 176611 ชื่อวิชา Innovation & Change Process in Vocational Ed.,16 มิ.ย. 2009 - 14 ก.พ. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01179597 ชื่อวิชา Seminar,17 พ.ย. 2009 - 2 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัญหาของเกษตรกรรายย่อย ทางเลือกและการดำรงอยู่,24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01167311 ชื่อวิชา Principles of Guidance,8 ก.ค. 2009 - 5 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01167311 ชื่อวิชา Principles of Guidance,15 ก.ค. 2009 - 5 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01155524 ชื่อวิชา Parent Education,4 พ.ย. 2009 - 24 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153351 ชื่อวิชา Prin.of Ed. Measurement & Evaluation,1 มิ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162661 ชื่อวิชา Infor. & Commu. Tech. in Curricu. & Instruc.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176541 ชื่อวิชา Devel. of Qual. Sys.& Prof. Stand. in Voc.Ed.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176511 ชื่อวิชา Foundations of Vocational Education,1 มิ.ย. 2009 - 2 ส.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01152692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Educational Adminis.,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสมองผู้เรียนโดยใช้ตาราง 9 ช่อง,30 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01152511 ชื่อวิชา Theories & Principles of Educational Administration,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176643 ชื่อวิชา Manage. of Inform. System in Vocational Ed.,1 พ.ย. 2009 - 21 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลยุทธ์การส่งเสริมนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไ แหล่งทุน :สถาบันพัฒนาและวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :มาตรการป้องกันผลกระทบการใช้ไอซีทีที่มีต่อเยาวชนไทย แหล่งทุน :กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,1 มิ.ย. 2009 - 31 ม.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Built Environment,12 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553591 ชื่อวิชา Research Methods in Landscape Architecture,8 มิ.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176643 ชื่อวิชา Manage. of Inform. System in Vocational Ed.,9 พ.ย. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01179111 ชื่อวิชา Principles of Business Education,14 ก.ค. 2009 - 28 ก.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158431 ชื่อวิชา Computer Application for Mathematics Teachers,1 มิ.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01162661 ชื่อวิชา Infor. & Commu. Tech. in Curricu. & Instruc.,1 มิ.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year Policy 5
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองบัญชาการทหารสูงสุด การใช้ประโยชน์ :นำผลประเมินเพื่อไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,30 มี.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2009
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การใช้ประโยชน์ :เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2012
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อผลักดันให้การกำหนดนโยบายให้มีการลดปริมาณนำตาลในอาหารเสริมสำหรับเด็กของแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,25 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :สามารถนำผลงานที่ค้นพบจากการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการการเรียนการสอน ในหลักสูตรปริญญาโทมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจศึกษา,1 มิ.ย. 2009 - 30 มี.ค. 2010
2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนวัดโสภณาราม การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตร,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 19
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายขั้นพื้นฐาน ชั้นกลางและขั้นสูง เรื่อง หลักการฝึกกล้ามเนื้อ,27 ก.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นผู้นำการเสริมสร้างสุขภาวะ รุ่นที่ 2,5 ก.ย. 2009 - 6 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบาลท่าเยี่ยมและสถานีอนามัยตำบลท่าเยี่ยม จ.พิจิตร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมการพัฒนาการสร้างสุขภาพด้านไอคิว-อีคิวด้วยนวัตกรรมตารางเก้าช่อง,13 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรม หัวข้อ "ออกกำลังกายด้วยยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค",6 ส.ค. 2009 - 6 ส.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืด ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6 โซน A2,23 ก.ค. 2009 - 26 ก.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการใช้ยางยืด,20 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เวิร์ค อิท จำกัด ร่วมกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง/ยางยืดยืดชีวิต",19 ก.ค. 2009 - 19 ก.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อกับการออกกำลังกาย,11 ส.ค. 2009 - 12 ส.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี การใช้ประโยชน์ :วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรคในวัยทอง",24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายและสาธิต เรื่อง "ยางยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค",25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา การใช้ประโยชน์ :ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองเครื่องมือวิจัย เรื่อง การออกกำลังกายด้วยยางยืดประกอบเสียงดนตรีของผู้สูงอายุในเขตเทศบางนครยะลา,7 พ.ค. 2009 - 7 พ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืด และตาราง 9 ช่อง,4 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ออมทรัพย ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ยางยืดสุขภาพ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ,6 มิ.ย. 2009 - 6 มิ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 การใช้ประโยชน์ :บรรยายพิเศษในหัวข้อ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้อยู่เป็นสุขอย่างมีคุณภาพ,25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง,2 ธ.ค. 2009 - 2 ธ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายหัวข้อ โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกวัย,3 พ.ย. 2009 - 3 พ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองยานพาหนะฯ มก. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรม เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน,14 พ.ย. 2009 - 14 พ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด การใช้ประโยชน์ :วิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน แนวทาง/รูปแบบการควบคุมภาวะอ้วนลงพุง การดูแลพฤติกรรมการบริโภค การเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกายที่ถูกต้อง,18 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายเรื่อง มาออกกำลังกายกันเถอะ,26 พ.ย. 2009 - 26 พ.ย. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด