การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2017

102

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

88

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถาพทางกายสําหรับบุคลากรวัยทํางาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2017 - 1 ต.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สื่อการเรียนการสอน,13 มิ.ย. 2017 - 13 ก.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2017 - 31 ต.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159544 ชื่อวิชา Learning Management in Physics,11 ก.ย. 2017 - 31 ต.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาทักษะการปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครูประจำชั้น แหล่งทุน :สภาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,15 ก.ย. 2017 - 15 ก.ย. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด

Year Commercial 3
2017 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โคจิอิจิ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลงานวิจัยได้รับการจออนุสิทธิบัตรการผลิต บริษัท โคจิอิจิ จำกัด ขออนุญาตให้สิทธิ์ในผลงานวิจัย,1 มิ.ย. 2017 - 4 มิ.ย. 2020
2017 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โคจิอิจิ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลงานวิจัยได้รับการจออนุสิทธิบัตรการผลิต บริษัท โคจิอิจิ จำกัด ขออนุญาตให้สิทธิ์ในผลงานวิจัย,1 มิ.ย. 2017 - 4 มิ.ย. 2020
2017 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :นำไปให้ชมรมเทคโนนนทรีย์ไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มในงานบริการวิชาการ,21 ส.ค. 2017 - 11 ก.ย. 2017