การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2019

126

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

60

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01689431 ชื่อวิชา Holistic Health Development for the Elderly,5 ม.ค. 2019 - 15 ก.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166543 ชื่อวิชา Basic Counsel.Skills & Individual Consel.,24 ม.ค. 2019 - 7 ก.พ. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177691 ชื่อวิชา Advan.Research Metho.Non-formal Edu.SD.,8 ก.ค. 2019 - 16 ธ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01177621 ชื่อวิชา Critical Analysis and Non-formal Education for Social ,1 ก.ค. 2019 - 14 มี.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมระยะสั้นเรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบสำหรับนักศึกษาเตรียมสายวิทยศาสตร์สุขภาพทางสหวิทยาการก่อนการให้บริการ,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เนื่องจากการอบรมครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิกเครื่อข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(Thailand One Health University Network:THOHUN) ในฐานะเครือข่ายได้นำความรู้และกิจกรรมเข้าไปร่วมการนำเสนอและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใด้เข้าใจและมีความรู้ทางด้านการมีสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการร่วมกันในการจัดการปัญหาสุขภาพของประเทศต่อไป,26 ม.ค. 2019 - 27 ม.ค. 2019
2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thailand One Health University Network (THOHUN)- NCO การใช้ประโยชน์ :-ใช้ประโยชน์ในการเป็นสื่อและนวัตกรรม เพื่อให้เข้าร่วมโครงการอบรมของหน่วยงาน THOHUN -NCO ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและเห็นตัวอย่างเพื่อพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ,21 มี.ค. 2019 - 22 มี.ค. 2019