การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2007

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

2

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 162661 ชื่อวิชา Infor. & Commu. Tech. in Curricu. & Instruc.,3 มิ.ย. 2007 - 13 ต.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด้านหลักสูตรและการสอน แหล่งทุน :สวพ.มก. - สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสถานีวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สวพ.,2 เม.ย. 2007 - 30 ส.ค. 2007

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยครั้ง 2 โรงแรม Imperial Queen's Park การใช้ประโยชน์ :การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในที่ประชุม หัวข้อ LE FRAN?AIS COMME M?DIATEUR DE LA DIVERSIT? CULTURELLE ET LINGUISTIQUE ,23 ต.ค. 2007 - 26 ต.ค. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่45 การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยการนำเสนอในห้องประชุม และ ผ่านทางหนังสือประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45,30 ม.ค. 2007 - 2 ก.พ. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศฝรั่งเศส - L'Universit? de Technologie de Compi?gne การใช้ประโยชน์ :การบรรยาย นำเสนอในที่ประชุม เรื่อง Economiser du Temps et du Budget de la Production d’Outils et de Medias Educatifs pour l’Enseignement des Langues Etrangeres ,29 มี.ค. 2007 - 31 มี.ค. 2007
2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง การใช้ประโยชน์ :ผลจากการสะท้อนข้อมูลสู่เวทีชุมชนทำให้เกษตรกรตระหนักชัดถึงความยากจนในการประสบความสำเร็จด้วยวิถีการผลิตแบบเดิม ซึ่งเกษตรกรได้ระดมความคิดร่วมกันเพื่อการแสวงหาแนวทางเลือกใหม่ในการผลิตในพื้นที่ที่ลดลงแต่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างพลังในการต่อรองทางการตลาด และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยได้ทำการศึกษารูปแบบการทดลองปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของเกษตรกร,26 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด