รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2013

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

7

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2013 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"The Matsuzaka Work Encouragement Awards", , The Matsuzaka Century Memorial Foundation, Japan, May 21 2013
2013 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ", วิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 22 2013
2013 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"Sagawa Ryugakusei Honors Awards 2013", , Sagawa International Students Foundation, Japan, Nov 11 2013
2013 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์งานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก. ปี 2557", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 20 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2013 inนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์,"ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮต์ในอาหาร โดยใช้สารเปลี่ยนสีและการเรืองแสง", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556(ประกาศเกียรติคุณ), วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>