Award

Award
The Matsuzaka Work Encouragement Awards
Branch
-
Doner
The Matsuzaka Century Memorial Foundation, Japan
Class
นานาชาติ
Obvious
เป็นรางวัลที่มอบให้ผู้ที่มีผลงานและรวมทั้งมีการวางแผนงานทางด้านงานวิชาการและงานวิจัยดีเด่น โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้เกี่ยวกับการผลิตเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์ (electrospinning) เพื่อประยุกต์ใช้ในการทางแพทย์ อาทิ เช่น ผ้าปิดแผล พ้าพันแผล ตัวนำส่งยา เป็นต้น
Received
21 พฤษภาคม 2013
Related Link
-