Award

Award
ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Branch
วิทยาศาสตร์
Doner
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
มอบให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
Received
22 สิงหาคม 2013
Related Link
-