รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2016

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2016 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"เจลดูดซับโลหะหนัก", ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>
Publish Year Conference Award 2
2016 inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The improvement of ice transportation routing for minimizing the transportation cost by particle swarm optimization", รางวัลบทความชมเชย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ, , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, Jul 8 2016
2016 inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์,"Dovalent: A Domino Game for Learning Covalent Bonding", Distinguished Poster Presentation Award, , Institute for innovative learning, Mahidol University, Nov 25 2016