รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2018

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

8

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยดีเด่น ปี 2561", สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, Aug 28 2018
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของ มก. ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มอายุต่ำกว่า ๔๐ ปี ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 28 2018
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"นักวิจัยดีเด่น ปี 2561", ผลงานตีพิมพ์ที่มี impact factor สูง, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, Aug 28 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"Plastplus+", รองชนะเลิศอันดับ 1, , KU Startup Warrior Boot Camp มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 8 2018
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"Plastplus+", Startup Thailand League 2018 ภาคกลางและภาคตะวันออก, , คณะกรรมการ Startup Thailand League 2018, Apr 22 2018
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"Chemic jel", Startup Thailand League 2018 ภาคกลางและภาคตะวันออก, , คณะกรรมการ Startup Thailand League 2018, Apr 22 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>
Publish Year Conference Award 2
2018 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์,inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"Biofuel Synthesis from Waste Cooking Oils and Ethyl Acetate via Interesterification under CaO Catalyst from Waste Eggshells", Best Paper Award in Material Engineering, Material Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Apr 22 2018
2018 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Characteristic of TMG adsorption on the Si(100)(2x1) surface in atomic layer deposition (ALD): Computational prediction of Si9H12O2GaCH3 structure", รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย , กลุ่มสาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, May 24 2018