รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2010

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2010 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์,inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"Solid Acid Catalyst for Biodiesel Production from Waste Used Cooking Oils", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์,"Burned Gas and Unburned Mixture Composition Prediction in Biodiesel-fuelled Compression Ignition Engine", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>
Publish Year Conference Award 1
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์,"SEM/EDS Morphologic Identification and Chemical Composition of Particulate Matters Emission from Shipping Activities around Si Racha Bay – Si Chang Island, Chonburi, Thailand", รางวัลชนะเลิศการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยม, , สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย Microscopy Society of Thailand, Jan 20 2010