รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2012

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2012 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2555, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2012
2012 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 16 2012
2012 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"Yonezawa kokyoryukai Award 2012", , Graduate School of Science and Engineering, Aug 31 2012
2012 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2555", , คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, Aug 16 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>