Award

Award
รางวัลการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Branch
วิทยาศาสตร์
Doner
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
รางวัลมอบให้กับอาจารย์ นักวิจัย ที่การผลิตผลงานวิจัยและได้เผยแพร่งานวิจัยโดยการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ร่วมทั้งนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
16 สิงหาคม 2012
Related Link
-