รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์,"รางวัลชมเชย ในระดับอุดมศักษาและบุคคลทั่วไป เนื่องในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8", , วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, Aug 22 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2017 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"BioFilms", Startup Thailand League 2017 ภาคตะวันออก @ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, , คณะกรรมการ Startup Thailand League 2017, Jul 17 2017
2017 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพในอุตสาหกรรม", ผลงานวิจัยร่วมกับนิสิตดีเด่น ประจำปี 2560, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 25 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์,inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์,"Synthesis of nanocrystalline NiO/ZnO heterostructured composite powders by solgel auto combustion method and their characterizations", Best Oral Award, , Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers (KIEEME), Nov 24 2017